Siirry suoraan sisältöön.

75 prosenttia Suomen pinta-alasta on metsää

Sanalla metsä tarkoitetaan usein metsämaan ja kitumaan yhteenlaskettua alaa. Niiden pinta-alaosuudet ovat 67 ja 9 prosenttia, eli yhteensä noin 75 prosenttia. Näillä lukemilla Suomi on selvästi Euroopan metsäisin maa.

Suomi on Euroopan metsäisin maa.

Suomalaismetsät ovat havupuuvaltaisia.

Suomessa metsätalouden maaksi kutsuttua maata on 86 prosenttia maapinta-alasta. Metsätalouden maa luokitellaan tuottavaksi metsämaaksi, vähätuottoiseksi kitumaaksi ja tuottamattomaksi joutomaaksi.

Sanalla ”metsä” tarkoitetaan usein metsä- ja kitumaan yhteenlaskettua alaa. Niiden pinta-alaosuudet ovat vastaavasti 67 ja 9 prosenttia, eli yhteensä 76 prosenttia.

Jotkut kuitenkin pitävät myös joutomaata metsänä. Jos haluaa ajatella näin, silloin Suomen maa-alasta metsää on 86 prosenttia.

Hehtaareissa laskettuna metsä- ja kitumaata on Suomessa yhteensä 23 miljoonaa. Se on todella paljon: jos haluaisit tarkastaa Suomen metsien kunnon tutkimalla jokaista metsähehtaaria minuutin, siirtymiä hehtaarilta toiselle ei otettaisi huomioon ja tekisit tätä työtä yötä päivää, kaikilla hehtaareilla käymiseen kuluisi yli 44 vuotta.

76 prosentillaan Suomi on Euroopan metsäisin maa. Seuraavina tulevat Ruotsi (74 prosenttia), Montenegro (70), Slovenia (63), Latvia (56) ja Espanja (55). Koko Euroopan metsien ja muun puustoisen maan pinta-alasta Suomessa oli vuoden 2015 tietojen mukaan 11 prosenttia.

TV-mainokset viimeistelyä vaille valmiita

Metsien Suomi -hanke näkyy televisiossa toukokuussa. TV-mainoksilla haluamme vedota suomalaisten metsätunteisiin, mutta myös herätellä kaikkia huomaamaan, missä kaikessa metsä on nykyaikanakin mukana.

Mainoksissa metsä näkyy taustalla elämän tärkeissä tapahtumissa ja erityisesti metsäalan uusimmissa tuotteissa. Niiden avulla haluamme päivittää mielikuvaa siitä, mitä moderni metsän hyödyntäminen on.

Mainoksissa näkyy tuotteita, joita ei ehkä arvaisi valmistettavan puusta. Tällaisia ovat esimerkiksi kylpyamme tai kipsin korvaava lastoitusmateriaali.

Metsien Suomen TV-mainoksissa näkyy tuotteita, joita ei ehkä arvaisi valmistettavan puusta.

TV-mainoksia tulee kevään aikana kaupallisille televisiokanaville kaiken kaikkiaan kolme erilaista, joista yhdestä on pidempi ja kaksi lyhyempää versiota. Julkistamisen jälkeen TV-mainokset löytyvät myös täältä Metsien Suomi -sivustolta.

TV-mainoksia kuvattiin joulukuussa 2019. Valmiit mainokset näkyvät yleisölle toukokuussa 2020.

TV-mainoksia kuvattiin joulukuussa 2019. Valmiit mainokset näkyvät yleisölle toukokuussa 2020.

Suomalainen asuu keskimäärin 700 metrin päässä lähimetsästä

Suomalaisilla on monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun lähellä vakituista asuinpaikkaansa. Lähimetsään on matkaa keskimäärin 700 metriä, mutta puolet suomalaisista asuu vain alle 200 metrin päässä metsästä.

Eurooppalaisen liikuntabarometrin mukaan suomalaiset ovat ulkoilevinta kansaa.

Puolet suomalaisista asuu alle 200 metrin päässä metsästä.

Rakennettuun puistoon suomalaisella on matkaa keskimäärin puolitoista kilometriä. Vapaa-ajan asunto on säännöllisesti käytettävissä 41 prosentilla suomalaisista.

Tiedot ovat peräisin luonnon virkistyskäytön seurantatutkimuksesta, joka toteutettiin vuosina 2009–2010. Seuranta on osa valtioneuvoston vuonna 2003 päättämää luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua kehittävää Vilmat-ohjelmaa.

Muista tutkimuksista tiedetään, että suomalaiset myös käyttävät näitä ulkoilumahdollisuuksia. Suomalaiset esimerkiksi ulkoilevat luonnossa keskimäärin 2–3 kertaa viikossa.

Euroopan unionin vuonna 2018 tekemän liikuntabarometrin mukaan suomalaiset ovat unionin liikunnallisesti aktiivisinta ja eniten ulkoilevaa kansaa. Meistä 67 prosenttia liikkuu ulkona ja valtaosa liikunnastamme tapahtuu ulkosalla.

Suomessa istutetaan joka vuosi 150 miljoonaa puuntaimea

Taimien istutus ja metsien luontainen uudistuminen takaavat metsät myös tuleville sukupolville.

Suomen metsäkeskuksen mukaan talousmetsiin istutetaan keskimäärin 150 miljoonaa puuta joka vuosi.

Myös Ruokavirasto seuraa kotimaisilta taimitarhoilta metsänviljelyyn toimitettujen taimien määrää. Keskimäärin se on ollut kymmenen viime vuoden aikana 150 miljoonaa tainta vuodessa, mutta esimerkiksi vuonna 2019 melkein 175 miljoonaa.

Sen lisäksi, että suomalaiset istuttavat miljoonittain puuntaimia, talousmetsiin myös kylvetään puita. Kylvöala on noin neljäsosa siitä pinta-alasta, mikä istutetaan.

Taimien istutus ja metsien luontainen uudistuminen takaavat metsät myös tuleville sukupolville.

Kuva: Matti Immonen

Vaikka istutus- ja kylvötoimet ovat laajoja, Valtakunnan metsien inventoinnin mukaan yli neljä viidesosaa metsissä kasvavista puista on luontaisesti syntyneitä.

Taimikoita myös perustetaan luontaisella uudistamisella. Silloin päätehakkuun yhteydessä valitaan parhaat siemenpuut ja jätetään ne pystyyn. Uusi taimikko syntyy näiden puiden siemenistä.

Näitä toimia kutsutaan metsän uudistamiseksi. Metsän uudistamistapa valitaan metsikön ominaisuuksien, kuten maaperän mukaan. Uuden taimikon perustaminen päätehakkuun jälkeen on Suomessa lain mukaan pakollista.

Taimia ei suinkaan istuteta koko vuoden aikana, vaan istutustyö keskittyy pääosin runsaan kuukauden ajanjaksoon huhti-kesäkuussa. Istuttaminen on pääosin käsityötä ja siitä vastaavat metsänomistajat ja metsäammattilaiset. Istutustyö on myös suosittu nuorten kesätyö.

Istutukset, kylvöt ja luontainen uudistaminen takaavat osaltaan metsätalouden jatkuvuuden. Suomen metsätaloudessa käytetään vain alkuperäisiä puulajeja.

Suomessa kasvaa yli puolet enemmän puuta kuin 50 vuotta sitten

Valtakunnan metsien inventointien mukaan Suomessa kasvoi 1970-luvun alussa noin 1500 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Nyt määrä on 2500 miljoonaa kuutiometriä, joten määrä on kasvanut 67 prosenttia.

Metsät ovat Suomen suurin tunnettu hiilinielu.

Yksi tärkeimmistä syistä puuston määrän kasvuun on metsänhoito.

Runkopuun määrän kasvu tarkoittaa, että myös puiden muiden osien – latvuksen, oksien, neulasten, juurten – yhteenlaskettu tilavuus on kasvanut samassa suhteessa. Ja koska puu koostuu suurelta osin hiilestä, samassa suhteessa on kasvanut myös puuston sisältämä hiilimäärä.

Toisaalta tiedetään, että myös maaperän hiilimäärä seuraa puuston hiilimäärän muutoksia. Koska puuston tilavuus kasvaa edelleen, voidaan tällä perusteella sanoa, että metsät ovat Suomen suurin tunnettu hiilinielu.

Syitä puuston määrän kasvuun on useita. Tärkeimmät syyt ovat suunnitelmallinen metsänhoito, jolla nimenomaan tavoitellaan lisääntyvää puumäärää, ja ilmastonmuutos, joka vaikuttaa keskilämpötilojen kasvun ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvun kautta.